stopka

Aby uzyskać jakiekolwiek gwarancje znajdujące się w naszej ofercie należy przedłożyć dokumenty rejestrowe Państwa firmy, a także podstawowe dokumenty finansowe za okres dwóch ostatnich lat oraz ostatniego miesiąca. Na tej podstawie uzyskujemy dla Państwa limit na gwarancje w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, dzięki czemu formalności związane z kolejnymi gwarancjami są ograniczone do minimum.

- gwarancje przetargowe (wadialne)

Aby uzyskać ten rodzaj gwarancji wystarczy przesłać do naszego biura faksem, pocztą ekonomiczną bądź elektroniczną specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z projektem umowy. Na ich podstawie uzyskujemy gwarancję i przywozimy ją do siedziby Klienta.

Czas realizacji usługi trwa, łącznie z dostarczeniem gwarancji, od 2 do 3 dni. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest skrócenie tego czasu do kilku godzin (dotyczy to gwarancji wadium w ramach zamówień publicznych).

- gwarancje należytego wykonania umowy

- gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek

- gwarancje zwrotu zaliczki

Sposób uzyskania tych trzech gwarancji jest identyczny jak w przypadku gwarancji wadialnych, jednakże przy zabezpieczaniu bardzo wysokich kwot może wystąpić konieczność ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

W tym przypadku czas realizacji łącznie z dostarczeniem gwarancji wynosi od jednego do dwóch tygodni (dotyczy to sytuacji, w których kontrakt nie zawiera dodatkowych klauzul i postanowień dotyczących gwarancji ubezpieczeniowych).W przypadku negocjowania treści gwarancji czas ten może ulec wydłużeniu.

Specjalizujemy się również w udzielaniu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek bez konieczności wcześniejszego wystawiania gwarancji należytego wykonania umowy (zmiana kaucji gotówkowej na gwarancję ubezpieczeniową w czasie trwania okresu rękojmii).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z naszym personelem. Zapraszamy również do naszych siedzib